Bony Podarunkowe ważne są w restauracjach:

Sphinx Chłopskie Jadło Wook

Polityka prywatności

 • Administratorem podanych przy złożeniu zamówienia danych osobowych jest Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie, ul. Świętojańska 5A, 05-500 Piaseczno, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000016481, NIP: 725-17-52-913, REGON: 472247798, o kapitale zakładowym w wysokości 31.099.512,00 PLN, w całości wpłaconym, adres e-mail:biuro@sfinks.pl , numer telefonu: + 22 7027100 (Wydawca).
 • Kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych - na adres e-mail: iod@sfinks.pl, lub na adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Osobowych Sfinks Polska S.A., 05-500 Piaseczno, ul. Świętojańska 5A; 3. Dane osobowe są przetwarzane:
  a) w celu skutecznego zawarcia i prawidłowego wykonania umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  b) w celu utrzymania bieżącego kontaktu, co jest prawnie uzasadnionym interesem Wydawcy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  c) w celu wykonania ciążących na Wydawcy obowiązków prawnych wynikających z przepisów podatkowych lub przepisów o rachunkowości (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  d) w celu ustalenia, obrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń, co jest prawnie uzasadnionym interesem Wydawcy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Odbiorcami danych osobowych są dostawcy usług zaopatrujący Wydawcę w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, firmy kurierskie, o ile skorzystanie z ich usług jest niezbędne do realizacji powyższych celów.
 • Dane osobowe podane przy złożeniu zamówienia nie są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 • Dane osobowe podane przy złożeniu zamówienia będą przechowywane:
  a) gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy - przez okres niezbędny dla wykonania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu, a następnie przez okres niezbędny do ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń;
  b) gdy przetwarzanie odbywa się w celu utrzymania bieżącego kontaktu, co jest prawnie uzasadnionym interesem Wydawcy - do momentu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu
  c) gdy przetwarzanie odbywa się w celu wypełnienia obowiązku prawnego - przez okres wynikający z przepisów prawa,
  d) gdy przetwarzanie odbywa się w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, co jest prawnie uzasadnionym interesem Wydawcy - do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 • Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, zgodnie z przepisami Rozporządzenia, a także prawo do przenoszenia danych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw osoba, której dane osobowe są przetwarzane, może się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Sfinks Polska S.A. (dane kontaktowe wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu).
 • Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i w trybie określonym w przepisach Rozporządzenia oraz przepisach prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych, jeżeli jej zdaniem przetwarzanie przez Administratora Danych Osobowych jest niezgodne z prawem.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi zawarcie umowy.
 • Dane osobowe podane przy złożeniu zamówienia nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.